Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door de sites ‘www.aposteldertien.be’ en ‘www.janbartdemuelenaere.be’, eigendom van Apostel Dertien Producties. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Apostel Dertien Producties behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruiksovereenkomst te wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, data, product- of bedrijfsnamen, videobestanden, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Apostel Dertien Producties of rechthoudende derden. Het is verboden deze inhoud te kopiëren, te wijzigen, aan te passen onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de schriftelijke toestemming van Apostel Dertien Producties.

Apostel Dertien Producties draagt geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op zijn website die mogelijks een inbreuk zou plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten vermelding op de website van Apostel Dertien Producties, worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste Apostel Dertien Producties in kennis te stellen, die vervolgens het nodige zal doen om het inbreukmakend materiaal van de website te verwijderen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is van algemene en informatieve aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Apostel Dertien Producties levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Apostel Dertien Producties de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Apostel Dertien Producties kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, dan kan u hiervoor contact opnemen met Apostel Dertien Producties.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Apostel Dertien Producties geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Apostel Dertien Producties kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Apostel Dertien Producties verklaart uitdrukkelijk dat hij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Privacybeleid

Apostel Dertien Producties respecteert en beschermt de privacy van de gebruikers van zijn website. Hoewel de meeste informatie op deze website beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Het verzamelen van ‘persoonlijke gegevens’ via deze website en het gebruik dat Apostel Dertien Producties van deze gegevens maakt, is strikt in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Wet op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992. Deze informatie zal enkel gebruikt worden voor interne doeleinden en voor promotie van Apostel Dertien Producties, maar zal niet worden doorgegeven aan derden.

Conform bovenstaande wet beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Apostel Dertien Producties – Gezelleplein 1 – 8900 Ieper gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist of niet volledig zouden zijn.

De gebruiker kan zich, kostenloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Apostel Dertien Producties – Gezelleplein 1 – 8900 Ieper.

Apostel Dertien Producties kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browsertype of IP-adres, het besturingsprogramma dat gebruikt wordt of de domeinnaam van de website waarlangs de gebruiker naar de Apostel Dertien-website gekomen is, of waarlangs de gebruiker die verlaat. Dit stelt ons in staat om de Apostel Dertien-website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Ieper bevoegd.